Algemene voorwaarden

Praktijk voor huid- en oedeemtherapie FOCUS huidzorg hanteert onderstaande algemene voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn.

1. Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt onder V.O.F FOCUS Huidzorg verstaan Esmeralda Koller en Anousca Vogel Hoofdvestiging te Apeldoorn, aan de Arhemseweg 2E. Allen zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en werkzaam conform de beroepscode van de NVH.
1.2 In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt’ verstaan degene die FOCUS huidzorg opdracht geeft tot behandeling.
1.3 In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt’ tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.
1.4 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en FOCUS huidzorg.
1.5 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval FOCUS huidzorg voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.
1.6 Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst (ex boek 7, titel 7, afdeling 5 van het burgerlijk Wetboek) tussen FOCUS huidzorg en de cliënt is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst van toepassing.
1.7 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen FOCUS huidzorg en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan FOCUS huidzorg tot al dan niet geneeskundige behandeling.
2.2 FOCUS huidzorg is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

3. Toestemming

3.1 De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst toestemming daartoe aan FOCUS huidzorg.
3.2 FOCUS huidzorg kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.
3.3 De toestemming van de cliënt behelst tevens de bevoegdheid van FOCUS huidzorg om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking om hulppersonen namens de cliënt te aanvaarden. De huidtherapeut is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersonen en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van FOCUS huidzorg.
3.4 In het geval de cliënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal FOCUS huidzorg geen behandeling (meer) verrichten.

4. Informatie

De cliënt dient FOCUS huidzorg op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

5. Tarieven en zorgverzekering

5.1 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks aangepast worden (zie FOCUS huidzorg www.focushuidzorg.nl).
5.2 De cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen wanneer nodig bij zijn verzekeraar te declareren.

6. Betaling

6.1 De cliënt draagt na ontvangst van de factuur van FOCUS huidzorg zorg voor volledige betaling binnen 14 dagen na dagtekening op de rekening van FOCUS huidzorg onder vermelding van het factuurnummer
6.2 Ongeacht of de factuur door de zorgverzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te alle tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.
6.3 Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.
6.4 In het geval de cliënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. FOCUS huidzorg is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. FOCUS huidzorg is tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitenechtelijke kosten en overige kosten) komen voor de rekening van de cliënt.
6.5 Bij betalingsachterstand is FOCUS huidzorg bevoegd om verdere behandelingen op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot huidtherapeutische behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.
6.6 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen FOCUS huidzorg indient over de factuur en/ of de behandeling, tenzij FOCUS huidzorg instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.
6.7 De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigd of FOCUS huidzorg verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

7. Annulering

7.1 In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk 24 uur tevoren bij FOCUS huidzorg af te zeggen via telefoon of e mail.
7.2 Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan kan FOCUS huidzorg het tarief van de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening brengen.
7.3 Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch dan wel per e-mail worden geannuleerd. De annulering wordt door FOCUS huidzorg geregistreerd op het moment dat door de cliënt gebeld wordt, deze het antwoordapparaat inspreekt of diens e-mail door FOCUS huidzorg wordt ontvangen. (info@focushuidzorg.nl)

8. Aansprakelijkheid

Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van FOCUS huidzorg leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door FOCUS huidzorg afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. FOCUS huidzorg is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens FOCUS huidzorg

9. Klachten

9.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door FOCUS huidzorg, meldt de cliënt dit zo snel mogelijk aan FOCUS huidzorg. FOCUS huidzorg en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen
9.2 Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de cliënt zich wenden tot de interne klachtencommissie van de NVH: de Patiënten Advies Commissie (PAC). Deze commissie zal bemiddelen tussen FOCUS huidzorg en de cliënt
9.3 Mocht de bemiddeling door de PAC niet tot een oplossing leiden, dan kan de cliënt zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici eerstelijn (www.paramedisch.org).

10. Nietigheid

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

11. Toepasselijk recht

Op de tussen FOCUS huidzorg en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12. Wijziging

12.1 FOCUS huidzorg behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
12.2 Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijzigingen van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.